Uczniowskie wyzwania - za dużo informacji do przyswojenia

Uczniowskie wyzwania - za dużo informacji do przyswojenia

 

W związku z niedawnym rozpoczęciem roku szkolnego zdecydowaliśmy się zapytać rodziców co według nich będzie największym wyzwaniem dla uczniów w roku 2022/2023. Na pierwszym miejscu według ankietowanych znalazł się zbyt obszerny program nauczania (40 proc.). Rodzice wymieniali również zmęczenie spowodowane dużą liczbą zadań domowych i zajęć pozalekcyjnych oraz uzależnienie od mediów społecznościowych. O czym jeszcze wspominali? Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu.

Badanie przeprowadzone na zlecenie naszego banku na rzecz raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji” wykazało, że aż 40 proc. rodziców uważa przeładowany program nauczania za największe wyzwanie dla uczniów w nowym roku szkolnym. Najczęściej odpowiadali tak najmłodsi badani przed 30 rokiem życia i niemal równa liczba respondentów z wykształceniem podstawowym i wyższym. Na drugim miejscu rodzice wymieniali zmęczenie spowodowane dużą liczbą zadań domowych i pozalekcyjnych (33 proc.). Zwróciło na nie uwagę ponownie najwięcej ankietowanych przed 30 rokiem życia. Co ciekawe, znużenie wieloma obowiązkami związanymi z nauką poza zwyczajowymi lekcjami częściej dostrzegają ojcowie niż matki. W dalszej kolejności badani wymieniali uzależnienie od mediów społecznościowych (31 proc.). Na nie największą uwagę zwracali respondenci w wieku 40-49 i 50-59 lat i z wykształceniem wyższym. Za to najmniej jako wyzwanie postrzegają je równie mocno powiązani z social mediami 18-29 latkowie.

Dodatkowo co czwarty ankietowany rodzic jako wyzwanie wskazywał całkowity powrót do tradycyjnej, stacjonarnej nauki po pandemii i integrację z rówieśnikami z Ukrainy. Co piąty za to wymieniał niedostateczne wsparcie i edukację psychologiczną, o której to w kontekście dzieci w ostatnich latach mówi się coraz częściej. 

Niektórych zaskoczyć może fakt, że badani za najmniejsze wyzwanie dla dzieci uznali presję rodziców i nauczycieli na oceny (8 proc.). Ciekawy jest fakt, że tej odpowiedzi nie udzielił żaden respondent poniżej 30 roku życia, czyli pokolenie, które jeszcze niedawno samo było w szkole. Poza tym respondenci rzadko wymieniali również samotność wśród rówieśników i brak zrozumienia młodych ludzi przez nauczycieli (w obu przypadkach 10 proc. wskazań).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.